Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Kruszynianach zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych w ramach projektu „Budowa Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach”

Kruszyniany, 1 kwietnia 2015 r.

Muzułmańska Gmina Wyznaniowa
w Kruszynianach

 

w związku z realizacją projektu: „Budowa Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 3: „Rozwój turystyki i kultury”, Działanie 3.1: „Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu”. Umowa nr UDA-RPPD.03.01.00-20-056/10-00 z dnia 16.07.2013r.

zaprasza do składania ofert

na wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych
w ramach projektu
„Budowa Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach”
zlokalizowanego w miejscowości Kruszyniany, gm. Krynki, działka nr 179.

I. Zamawiający:
Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Kruszynianach
Kruszyniany – meczet
16-120 Krynki
Przewodniczący Zarządu Bronisław Talkowski
b.talkowski@wp.pl
tel. 601 485 488
Strona internetowa: www.kruszyniany.com.pl

Adres do korespondencji:
Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Kruszynianach
ul. ks. St. Andrukiewicza 6 m 49
15-204 Białystok
Janusz Aleksandrowicz
tel. 662 466 787

II. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych w ramach projektu „Budowa Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach”.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji wykonawczej wraz z przedmiarami robót, kosztorysami ofertowymi i opisami.
3. Wykonawca ma obowiązek takiej organizacji pracy, by nie zakłócało to normalnego funkcjonowania obsługi turystycznej sąsiadującego z placem budowy Meczetu w Kruszynianach oraz położonego w bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstwa agroturystycznego Tatarska Jurta, a gdy technologia prowadzenia robót, bezpieczeństwo ich prowadzenia lub bezpieczeństwo ludzi przebywających w otoczeniu budowy wykluczają normalne funkcjonowanie, Wykonawca co najmniej na dwa dni robocze przed faktem zaistnienia zakłóceń ma obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego o konieczności wyłączenia danego obiektu lub jego części z funkcjonowania z syntetycznym podaniem powodów wyłączenia z funkcjonowania i okresu tego wyłączenia.

III. Miejsce i termin wykonania zamówienia.
Miejsce realizacji zamówienia: w miejscowości Kruszyniany, gm. Krynki, działka nr 179.
Termin realizacji zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości przedmiotu zamówienia w terminie do 10 sierpnia 2015 r.

IV. Sposób obliczania ceny.
1. Cenę należy podać w PLN w rozbiciu na: cenę brutto, cenę netto oraz podatek VAT (kwota i stawka podatku). W przypadku zastosowania przez Wykonawcę stawki procentowej podatku VAT innej niż 23%, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty informację zawierającą podstawę prawną zastosowania takiej stawki podatku VAT.
2. Cena podana w ofercie ma charakter ryczałtowy. Powinna być ona ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną oraz powinna stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie obowiązków umownych w pełnym zakresie. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać pełen zakres robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych, prac i usług określonych w projektach wykonawczych wraz z przedmiarami robót oraz dokumentacji wykonawczej, a także obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
3. W ofercie należy ująć przewidywane prace również w podziale na następujące kategorie:
a) Budynek „A” (budynek główny Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach)
b) Budynek „C” (budynek informacji turystycznej)
c) Instalacja alarmowa
d) Wyposażenie (meble oraz sprzęt komputerowy i multimedialny)
4. Poza robotami wynikającymi z projektów wykonawczych, zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także wszystkie obowiązki niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, takie jak w szczególności:
– koszty ochrony i organizacji terenu budowy, ogrodzenia, oznakowania oraz utrzymania czystości i porządku na terenie budowy i terenie wokół terenu budowy,
– koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej,
– koszty sprzątania przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy,
– koszty wywozu i składowania gruzu (i innych materiałów) na wysypisko wraz z utylizacją.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeśli:
1. Posiada wiedzę i doświadczenie, tj.: posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) minimum jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto;
2. Wskazane roboty winny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, prawidłowo ukończone (udokumentowane referencjami).
3. Przedłoży oświadczenie, iż udzieli Zamawiającemu gwarancji na wszystkie obiekty wchodzące w skład Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach na co najmniej 5 lat od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, tj. na okres trwałości projektu.
4. Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż 100.000,00 PLN.

VI. Zawartość oferty.
Oferta powinna zawierać co najmniej:
1. Cenę przedmiotu zamówienia.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
3. Termin realizacji zamówienia.
4. Termin ważności oferty.

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim i sporządzona z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik nr 1.

Do oferty należy dołączyć:
1. Kosztorys ofertowy.
2. Kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż 100.000,00 PLN.
3. Wykaz robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), obejmujące swym zakresem wykonanie przynajmniej jednej roboty budowlanej lub instalacyjnej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, (w tym roboty: ogólnobudowlane, roboty wykończeniowe, instalacyjne sanitarne i grzewcze, elektryczne i teletechniczne) o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto (wzór stanowi załącznik nr 4).
4. Oświadczenie dotyczące okresu gwarancji na wszystkie obiekty wchodzące w skład Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach.
5. Referencje.
Wykonawca powinien umieścić ofertę z załącznikami w zamkniętej kopercie/opakowaniu i oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy – w przypadku wysyłania oferty pocztą, lub przesłać ofertę wraz z załącznikami pocztą elektroniczną.

VII. Zaliczki.
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczek częściowych na poczet wykonania zamówienia.

VIII. Termin związania z ofertą.
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposobu oceny ofert.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

 

Lp.
Nazwa
Waga kryterium
1. Cena netto
70%
2. Referencje
20%
3. Gwarancja na wszystkie roboty obejmujące zakres niniejszej oferty
10%
Razem:
100%

Punkty wyliczane będą na podstawie wzoru: S = C + R + G
gdzie:
S – suma uzyskanych punktów
C – punkty z kryterium cena netto
R – punkty z kryterium referencje
G – punkty z kryterium gwarancja

Kryterium 1 – Cena netto
C = C min / C ofer x 70 pkt,
Gdzie:
C – ilość punktów przyznana danej ofercie
C min – najniższa cena netto wynikająca ze złożonych ofert
C ofer – cena netto danej oferty

Kryterium 2 – Referencje
R = R ofer / R max x 20 pkt,
Gdzie:
R – ilość punktów przyznana danej ofercie
R max – najwyższe referencje wynikające ze złożonych ofert
R ofer – referencje danej oferty

Kryterium 3 – Okres gwarancji
G = G ofer / G max x 10 pkt,
Gdzie:
G – ilość punktów przyznana danej ofercie
C max – najdłuższy okres gwarancji wynikający ze złożonych ofert
C ofer – okres gwarancji danej oferty

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

X. Miejsce, sposób i termin składania ofert.
Oferty należy składać:
a/ pocztą tradycyjną: Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Kruszynianach, ul. ks. St. Andrukiewicza 6 m 49, 15-204 Białystok lub
b/ pocztą elektroniczną: btalkowski@wp.pl

Termin składania ofert: do dnia 8 kwietnia 2015 r. do godz. 12.00 (decyduje data i godzina wpływu do Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Kruszynianach).

XI. Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania konkursowego w szczególności, gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu lub gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

XII. Rozstrzygnięcie/wybór oferty.
Postępowanie dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty jest trzyetapowe:
a) Etap pierwszy – otwarcie ofert wraz ze sprawdzeniem wymogów formalnych przedstawionych ofert. Do drugiego etapu zakwalifikowane są oferty spełniające wymogi formalne.
b) Etap drugi – negocjacje z wykonawcami w celu uzyskania przez Zamawiającego korzystniejszych warunków umownych. Do trzeciego etapu wytypowane są nie więcej niż trzy najkorzystniejsze oferty. W przypadku, kiedy oferty są porównywalne lub spełniają oczekiwania Zamawiającego Etap drugi pomija się.
c) Etap trzeci – kończy się wyborem najkorzystniejszej oferty
Rozstrzygniecie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną przekazane do wiadomości wszystkim oferentom drogą mailową lub w formie listu przesłanego pocztą tradycyjną w terminie do 4 dni roboczych od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki zostaną opublikowane również na stronie internetowej Zamawiającego: www.kruszyniany.com.pl.

XIII. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień.
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Bronisław Talkowski, tel. 601-485-488, e-mail: btalkowski@wp.pl

XVI. Udostępnienie załączników do zaproszenia do składania ofert
Wszystkie załączniki niezbędne do sporządzenia oferty (na płycie CD) są do odebrania w siedzibie Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Kruszynianach (Kruszyniany – meczet, 16-120 Krynki) u p. Bronisława Talkowskiego, tel. 601-485-488 lub zostaną udostępnione w formie elektronicznej po uprzednim kontakcie z p. Bronisławem Talkowskim.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Formularz oferty – załącznik nr 1
2. Pozwolenie na budowę – załącznik nr 2
3. Projekty wykonawcze wraz z przedmiarami robót, kosztorysami ofertowymi oraz dokumentacją wykonawczą – załącznik nr 3
4. Oświadczenie – Wykaz wykonanych robót – załącznik nr 4
5. Wzór umowy z Wykonawcą – załącznik nr 5

 

Bronisław Talkowski
Przewodniczący
Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Kruszynianach